Kategori

Metafizik

Kategori

Metafizik, Antik Yunan filozoflarından başlayarak, tarih boyunca birçok farklı kültürde gelişmiştir. İlk olarak, Büyük İskender’in öğretmeni olan Aristoteles tarafından sistematik bir şekilde ele alınmıştır. Aristoteles, metafiziği felsefenin birincil dalı olarak kabul etmiş ve evrenin özünü, nedenlerini ve gerçekliğin doğasını anlamaya çalışmıştır.

Bioenerji, insanı ruh, zihin ve beden bütünü olarak ele alan evrensel, ilahi kaynaklı bir şifalandırma sistemidir. tıkanıklıklar tespit edilip dengelenerek yapılır. Koruyucu katmanımız olan auramız onarılarak bütün vucut ve zihnimiz negatiflerden arındırılır.

Sonuç olarak, İslam’da enerji kavramı evrenin işleyişinde ve insanın hayatında önemli bir rol oynar. Enerjinin kaynağı olarak Allah kabul edilir ve tüm varlıkların hareketi O’nun iradesi ve gücüne bağlıdır.

Metafizik, sahte bir bilim dalıdır. İlk felsefecilerin cevaplayamadığı sorulara metafiziksel inanışlar bulmuşlardır. Genel olarak incelemeleri varlık, varoluş, evrensel, özellik, ilişki, sebep, uzay, zaman, tanrı, olay gibi kavramlar üzerinedir.

Öz. İbn Sînâ, İslam düşüncesi literatüründe “felsefenin büyük üstadı” (eş-şeyhu’r-reîs) olarak anılır. Bu isimlendirme aslında onun İslâm düşüncesi içindeki öneminin bir teyididir. Zira o, hem kendisinden önceki hem de sonraki İslam felsefe ve kelamının merkezinde duran bir düşünürdür.

Metafiziksel şifa; akupunktur, şifalı bitkiler, doğal taşlar, aromaterapi, yoga ve sesle şifa gibi teknikleri içeren doğal bir şifa türüdür. Reiki, Biyoenerji, Tai Chi, Qi Gong gibi enerjiler ile şifayı içeren herhangi bir şifa türüdür.

İbn Sînâ’ya göre metafizik, mevcudu konu edinmektedir ve varlık anlamının farklı belirlenimlerini araştırmaktadır. Bu bağlamda metafi- zik varlık anlamının saf halini, kaynak ve ilkesini, varlık (vucud) bi- reylerinin bu ilkeden nasıl çıktığını, gerçek kıldığı mahiyetlerle hangi kısımlara ayrıldığını incelemektedir.

Aristoteles’in Tanrı’sı evrenin dışındadır. Tanrı aynı zamanda bütün varlıkların gaye nedenidir. Aristoteles’in bu gayeci anlayışı, monoteist dinlerin Tanrı anlayışına en çok yaklaştığı noktadır. Bu yüzden olsa gerek hem İslam felsefesinde hem de Batı felsefesinde etkisi asırlarca sürmüştür.

Collingwood, metafiziği reddetmenin moda olduğu Çağdaş Felsefede, Aristoteles’e dönerek metafiziği yeniden yorumlamanın imkânını soruşturur. Bu soruşturma bağlamında metafizik, her türlü bilimsel ve entelektüel etkinliğin temelini oluşturan mutlak ön kabullerin bilimidir. Mutlak ön kabul, bir dönemin paradigmasıdır.

Metafizik Tanrı, ruh, ölümsüzlük, evrenin başı ve sonu gibi konuları ele alır. Metafiziğin konusu olamayacak olgular ve nesneler ise yer çekimi, atmosfer, hareket kuvveti ve benzeri durumlardır. Üzerinde deney ve gözlem yapılabilen şeyler metafiziğin konusu olamaz.

Fizik ile arasındaki sınırlar sürekli olarak hareket halindedir. Bugün metafizik olan bir şey, gelecekte fiziksel olarak gözlenebilen bilimsel bir gerçek haline gelebilir. Metafizik bu doğası sayesinde bilmediklerimiz konusunda tahminlerde bulunarak bilime öncülük eder.

İlk kez Şamlı Nikolas’ta rastlanılan metafizik (meta ta phsyka) terimi, eser için Andronikos tarafından kullanılmıştır. Aristoteles’in eserlerinin düzenlenmesi sırasında böyle bir adın seçilmiş olduğu düşünülmektedir.

i. doğaötesi bir özelliği bulunan, duyularla kavranamaz olan. ii. duyularla kavranamayan varlıkları konu edinen felsefe. iii. akıl ve sezgiyle sağlanan bilgiyi araştıran, inceleyen, tanrısal öz üzerine düşünen felsefe.

Müziğin makamlar aracılığıyla ruh hallerini değiştirmesi, metafiziksel olarak yorumlanmasına neden olmuştur. Örneğin Phythagoras tarafından kâinatın bir armoni oluşturduğu düşüncesine kadar götürmüştür. Müzik, ruhun eğitilmesinde ve arınmasında da büyük etken olarak görülmüştür.

Metafizik resim akımı mistik ögeler içeren, düşündürücü ve anlamlı resimler üretmeyi hedefler. Sürrealizmi, metafizik sanat akımından ayıran önemli bir çizgi vardır ki o da metafizik sanatın içerisinde sürrealizm ögelerinin kullanımıdır.

Sözcük anlamı doğa ötesi ve fizik ötesi olan akım, dinamizmi hareketle anlamlandıran fütürizme karşı ortaya çıkmıştır. 1917 yılında bir araya gelen İtalyan ressamlar Giorgio de Chirico ile Carlo Carra tarafından başlatılmış, 1920’lerin ortasına kadar etkin olmuştur.

Öz: Felsefe tarihi boyunca, ‘İlk Öğretmen’ Aristoteles’in Metafizik adlı eseri hem Batıda hem de Doğuda saygın bir yer edinmiş ve pek çok filozof tarafından kimi bölümüne şerhler ve kısa açıklamalar yazılmıştır.

Metafiziksel önerme derken, tüm deneyimlerin dışında kalan şeylere ilişkin bilgi dile getirme savında olan önermeleri demek istiyorum, örneğin, nesnelerin gerçek özleri, salt varlık, tanrı vb. gibi şeyler bu türden nesnelerdir.

Metafizik sayesinde büyük patlamanın temelinde birinin ittirici güç olarak kullanıldığı bilinmektedir. Bu ittirici gücü meydana getiren ve insana beyninin algılayamayası durum metafizik tarafında tanrı olarak adlandırılmaktadır.

Metafiziğin varlıkla ilgili temel soruları: “Varlık var mıdır?”, “Varlığın kökeni nedir?”, “Varlık değişken midir?”, “Varlığın ana maddesi nedir?”, “Varlık bir midir, çok mudur?”, “Evrende bir düzen var mıdır?”, “Evrende özgürlük var mıdır?”, “Evren sonlu mudur, sonsuz mudur?”, “Evrende amaçlılık var mıdır?” vb …

Felsefenin bir dalı olan metafizik, kelime anlamı olarak fizik biliminin ötesinde anlamına gelir. Olay, varlık, tanrı, varoluş, zaman, evren, uzay, özellik, sebep, ilişki gibi kavramlar üzerine incelemeler yapan metafizik, ontolojik yani varlıksal sorunlar üzerine yoğunlaşan bir felsefe dalıdır.

Metafizik yaşanmış ve yaşanabilecekler arasında iletişimi kurmaya çalışır. Gerçek olmayan yapılar arasında bağlantı kurması diğer bilimlerden tamamen ayrıldığının kanıtıdır. Bilimde kullanılan önermelerin doğruluğu veya yanlışlığı ortaya konulabilirken, metafizikte önermelere yer verilmez.